Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

done

Onvoldoende zoekcriteria

Privacy

Om regelingen uit de cao (BTER) Afbouw voor u uit te voeren, heeft het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw (O&O-fonds Afbouw) gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont, uw geboortedatum en hoeveel loon u krijgt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
O&O-fonds Afbouw verwerkt gegevens van de volgende personen:
  • iedereen voor wie wij uitvoering geven aan de regelingen van het O&O-fonds Afbouw
  • iedereen die onze website bezoekt
  • iedereen met wie wij contact hebben

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
O&O-fonds Afbouw krijgt de gegevens van u, maar ook bijvoorbeeld van uw werkgever en het UWV (als u arbeidsongeschikt bent).

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en geboortedatum)
  • Gegevens over uw arbeidsverhouding (bijvoorbeeld aanvang dienstverband en beroep)
O&O-fonds Afbouw verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
  • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om een aanvulling of uitkering zorgvuldig en juist te berekenen, betrokkenen daarover tijdig en correct te informeren en de aanvulling of uitkering stipt uit te betalen.
  • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.
Welke rechtsgronden zijn van toepassing?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de cao (BTER) Afbouw waarbij u partij bent.
  • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verplichte gegevensverstrekking
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen verplicht. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw aanvulling of uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als de gegevensverstrekking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de regelingen van het O&O-fonds Afbouw of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen anderen in. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals O&O-fonds Afbouw hen voorschrijft.

Cookies
O&O-fonds Afbouw maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie O&O-fonds Afbouw verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen’). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten O&O-fonds Afbouw worden bekeken.

Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien (recht op inzage) en over te dragen (recht op dataportabiliteit). In bepaalde situaties kunt u ook gebruik maken van de volgende rechten: het recht op correctie, het recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u per brief of e-mail indienen. Bij een e-mailbericht voegt u een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. O&O-fonds Afbouw vraagt u dit omdat O&O-fonds Afbouw moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. De kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Recht van bezwaar
Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door O&O-fonds Afbouw? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
O&O-fonds Afbouw
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Functionaris voor gegevensbescherming
O&O-fonds Afbouw heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van APG. De heer M. Nijhuis ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen O&O-fonds Afbouw in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Wijzigingen
O&O-fonds Afbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 25 mei 2018.